Aangenaam kennis te maken!

HBV-Zayaz heeft als doelstelling om de belangen te behartigen en te waarborgen van alle (toekomstige) huurders van Zayaz. Wij zijn een onafhankelijke
partij in relatie tot Zayaz. Met meer dan 13.000 woningen is Zayaz de grootste woningcorporatie van ‘s-Hertogenbosch. Bij ons kunnen huurders terecht
voor informatie en ondersteuning betreffende huurderszaken. Daarmee willen wij bijdragen aan een zo prettig mogelijke woonomgeving voor de huurders.
Ook geven wij regelmatig gevraagd en ongevraagd mondeling en schriftelijk advies aan het bestuur en de medewerkers van Zayaz. Om hieraan kracht bij
te zetten hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met Zayaz gesloten.

Onze belangrijkste speerpunten:

 • Betaalbaar huren: Woningen moeten betaalbaar zijn en blijven, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar onze belangrijkste doelgroep;                                    de huurders met de kleine beurs.

 • Inspraak: HBV-Zayaz wil inspraak blijven houden bij bijvoorbeeld de verkoop van woningen van Zayaz. Er moeten voldoende goede en betaalbare woningen zijn en blijven voor onze doelgroepen met een goede kwaliteit/prijsverhouding.

 • Duurzaam: We ondersteunen activiteiten op het gebied van Energie en Duurzaamheid, maar willen een stevige vinger aan de pols houden als het                  gaat om energie en servicekosten.

 • Communicatie: De communicatie met huurders dient zo goed mogelijk georganiseerd te zijn. HBV-Zayaz doet ook mee aan de diverse soorten van
  digitaal verkeer, onze gemoderniseerde website heeft hierbij een belangrijke rol.

 • Beleidvorming: HBV-Zayaz streeft naar een transparant en controleerbaar verhuurbeleid. Wij volgen in dat opzicht de ontwikkelingen bij onze eigen verhuurder en op stedelijk niveau.

 • Meetbaarheid: Een dienstverlening van en voor huurders moet een ruime voldoende scoren naar landelijke maatstaven.

 • Een goede aanpak: Professionalisering van ons bestuur door het volgen van workshops en trainingen, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.

 • Jaarplan: Overzicht activiteiten HBV-Zayaz: HBV Jaarplan 2022

 • Manifest: Wij hebben dit manifest begin 2020 aangeboden aan de bestuurder van Zayaz. Het manifest gaat over onze zorgen over de leefbaarheid in buurten en complexen. We komen natuurlijk ook tot suggesties en oplossingen: Manifest

 • Jaarverslag: Overzicht activiteiten HBV-Zayaz afgelopen jaar: Jaarverslag 2021

Geschiedenis

Wetgeving om het overleg Huurders – Verhuurder gestalte te geven is er niet voor niets gekomen.    HBV-Zayaz bestaat op grond van het op 9 oktober 1992 van kracht geworden besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Hierin zijn gedragsregels voor het overleg opgenomen.

HBV-Zayaz is 7 mei 2007 ontstaan uit belangenverenigingen van SSW en SWH en zijn verdergegaan onder de naam HBV-Zayaz.

Regelmatig wordt de wetgeving aangepast. Zo is in juli 1998 de Overlegwet Huurders – Verhuurder gekomen. Volgens de vernieuwde Overlegwet dienen de verhuurders verplicht geregeld overleg te hebben met wettelijke gesprekspartners zijnde huurders c.q. huurdersorganisaties.
Regelgeving en verplichting tot overleg is nog steeds actueel gebleven. Nieuwe wetgeving is er in de vorm van de Woningwet of Herzieningswet.

Bestuur

Dagelijks bestuur:

Algemeen bestuur: